Αίθουσα συνεδριάσεων

  • Αίθουσα συνεδριάσεων

Le Panoramique

Αίθουσα συνεδριάσεων
Excellent comfort and service, fully equipped conference and banqueting rooms, businessmen are invited to organize their meeting whilst enjoying an exceptional environment.

Room name   Theatre  U-shape  Classroom  Banquet   Reception   Height   Surface

Panoramique    280        100            160            250          350              2,80      310 m²

Mérinides            70          35              45              60           100              2,80        90 m²